Slide Banner
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
วาวีเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ     การคมนาคมสะดวก
เกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน      อนุรักษ์วัฒนธรรมชนผ่า

 

กล่องข้อความ: 5. ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล


 

 

 

 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี นั้น  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทำส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ในทุกด้าน  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จะสมบูรณ์ได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง  องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร  นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม

                   การวิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่นของ อบต. ใช้เทคนิค Swot เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี กำหนดวิธีการดำเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และ   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้

 

5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย

      และสิ่งปฏิกูล

(3)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

(4)  ให้น้ำเพื่อกาอุปโภค บริโภค และการเกษตร

 1. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 2. ให้มีละบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
 3. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

ฯลฯ

5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 1. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
 2. บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 3.  

                                                  

5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 (1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 (2)  การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความ

       สงบเรียบร้อย

ฯลฯ

5.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

     ดังนี้

(1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน

(2)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

(3) การท่องเที่ยว

(4) การผังเมือง

ฯลฯ

 

5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่

       เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1)  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(2) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ

 

5.6  ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

      ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 2. การจัดการศึกษา
 3. การศึกษา  การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม

ฯลฯ

 

5.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กร

      ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1.   สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 2.   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3.   การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4.   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
 5.    การสาธารณูปการ
 6.    การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 7.    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 8.    การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9.     การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุง รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
 12.  
 13. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 14. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 15. การส่งเสริมกีฬา
 16. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาของประชาชน
 17. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 18. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 19. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 20. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 21. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                   (21)    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                   (22)    การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์

                   (23)    การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

                                      สาธารณะสถานอื่นๆ

                   (24)    การจัดการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ

                            สิ่งแวดล้อม

                   (25)    การผังเมือง

                   (26)    การขนส่งและวิศวกรรมจราจร

                   (27)    การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                   (28)    การควบคุมอาคาร

                   (30)    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                   (31)    การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

                            ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   (32)    กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

                            กำหนด

                     (33)   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

                            ตามความจำเป็นและสมควร

                     (34)   การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ฯลฯ

                                     

          ภารกิจทั้ง  7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

5.8 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 แบบองค์รวม มีดังนี้

 

จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  (Strengths)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

          ๑.  ตำบลวาวีเป็นตำบลที่ห่างจากอำเภอแม่สรวย ประมาณ   28  กิโลเมตร  และมีเส้นทางหลักในการคมนาคม  และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ

          ๒.  ตำบลวาวีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย  มีดอยกาดผี  เขื่อนแม่สรวย  อุทยานดอยช้าง ไร่ชากาแฟ  วิถีชีวิตของชาวเขา

          ๓.  ในตำบลวาวีมีบ้านพัก  แบบ  Home  Stay  สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

          4.  มีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์

          5.  มีกลุ่มอาชีพหลากหลายและมีสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ร้านค้าชุมชน กลุ่มเกษตรกร

          6.  มีการประสานการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้มแข็งอย่างลงตัว

 

จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ  (Weaknesses)

          ๑.  การพัฒนาการเกษตรยังมีการดำเนินการไม่ครบวงจร

          ๒.  ประชาชนส่วนใหญ่รายได้ต่ำ  การศึกษาน้อย  ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

          ๓.  ยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ทำให้ควบคุมการสร้างบ้านเรือนไม่ได้

          ๔.  ความผันผวนของธรรมชาติ  ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม  หรือเกิดภัยแล้ง  ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร

          ๕.  วัยแรงงานอพยพสู่เมืองกรุงเพื่อมุ่งขายแรงงาน

          ๖.  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยังไม่ได้มาตรฐาน

          7.   ตำบลวาวีเป็นตำบลที่ห่างจากอำเภอแม่สรวย ประมาณ   28  กิโลเมตร  และมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันมาก

 

โอกาส  (Opportunities)

          ๑.  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน  การปราบปรามยาเสพติด  ผู้มีอิทธิพล  การทุจริตคอรัปชั่น  การปฏิรูปการศึกษา  กองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจนต่อเนื่อง  ทำให้การพัฒนาตำบลได้ผลและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

          ๒.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ทำให้มีการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

          3.  กระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่สูงขึ้นจะช่วยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลมากขึ้น

 

อุปสรรค  หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงาน  (Threats)

          ๑.  การทำการเกษตรยังขาดการทำการเกษตรแบบบูรณาการทำให้ปลูกพืชตามฤดูกาลเท่านั้น

          ๒.  ประชาชนมีรายได้น้อยและการศึกษาน้อย

          ๓.  ภายในตำบลขาดวัยแรงงาน

          ๔.  การแปรรูปทางการเกษตรยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

          ๕.  ประชาชนขาดความรู้ในการลงทุนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดย่อม

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  เป็นรายด้านแยกตามยุทธศาสตร์ พบว่า

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จุดแข็ง (Strength=s) 

 1. การคมนาคม  ถนนหนทาง  ใช้งานได้  พอสมควร
 2. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิต พอสมควร

จุดอ่อน (Weakness=W) 

โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนดิน หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะในฤดูฝน

โอกาส (Opportunity=O) 

             1. หน่วยงานอื่น ๆ  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทาง สายหลักที่ต้องใช้งบประมาณจำนวน มากอย่างต่อเนื่อง

             2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต.

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

                 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

3. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

4. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตำบลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกายในหมู่บ้าน

          ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  เช่น รดน้ำผู้สูงอายุ  ประเพณีโล้ชิงช้า  ประเพณีกินข้าวใหม่ ฯลฯ

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

2. ประชาชนยังสนใจ และมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ

3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีกระบวนการคัดเลือกที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง

4. ผู้นำระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างจริงจัง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

          2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชน ทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว

4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทำได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลได้ เช่น โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก

โอกาส (Opportunity=O) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก

๓. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

 

          3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลทำหน้าที่ประสานงานระดับหมู่บ้าน   ตำบลและอำเภอ  ในด้านการส่งเสริมการเกษตรและการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

3. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

โอกาส (Opportunity=O) 

            1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ   พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่าง ๆ

            2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดำเนินการของกลุ่มต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

            3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล  ทำให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม   เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว

 

 

4.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. ผู้นำชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย

2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับหมู่บ้านทำได้ไม่ทั่วถึง

3. มีพื้นที่ขนาดกว้าง ดูแลไม่ทั่วถึง

โอกาส (Opportunity=O) 

                1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสำคัญ และได้กำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

                2. กระแสสังคม ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

1. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  มีบุคลากรและอัตรากำลัง จำนวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

3. งบประมาณ ต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง

4. เทคนิคการทำงานส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน

2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬาและการศึกษา

โอกาส (Opportunity=O) 

            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญ

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

 1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

 

 

 

 

6.ด้านการบริหารจัดการองค์กร  และด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

3. องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

จุดอ่อน (Weakness=W) 

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการป้องกันภัยธรรมชาติ

2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น

3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ

4. ประชาชนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเกณฑ์ต่ำ

โอกาส (Oportunity=O) 

                1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย  มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการทำงาน  เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสายงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทุกตำแหน่ง

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat=T) 

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

          2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสำนึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

3. ระเบียบต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในหลายงาน เช่น การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดซื้อจัดจ้าง  ฯลฯ

          6.3 ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

          ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี                                                                                                 

2. ควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมสอดคล้องกับการขยายเส้นทางและผิวจราจร

          ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

          1. จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และเป็นกิจกรรมนันทนาการให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

          2. ฝึกอบรมเยาวชนต้านยาเสพติดเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพต่อไป     

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์

          ด้านเศรษฐกิจ

          1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้มากที่สุด

          2. ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          1. ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          2. ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่และเยาวชนรุ่นหลังสืบสานต่อไป

          3. ส่งเสริมและสนับสนุนวันสำคัญทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ 

          ด้านสาธารณสุข

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรซีส โรคไข้หวัดนก          

          2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

          ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

          1. ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพดินโดยการทำเกษตรอินทรีย์

          2. ส่งเสริมการเกษตรชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          1. ส่งเสริมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ

          3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของหมู่บ้านในเขตตำบลให้น่าอยู่

          ด้านการเมืองการบริหาร 

          1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น       

          2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างระบบการคลัง การบริหารบุคลากร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองกับการบริหารงาน ตามสภาวการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

          3. สนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชน ให้เข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากที่สุด

          4. ส่งเสริมการจัดหารายได้อื่น ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ได้จัดเก็บเพื่อนำมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านบุคลการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

จุดแข็ง (Streng=s) 

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี มีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

2. องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดหาอุปกรณ

นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816