Slide Banner

นโยบายบริหาร

 

 

 

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.วาวี

( Organizational Government – OG)

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด

อบต.วาวี

โทรศัพท์ 0 53602816

 

                                                                       

 

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้านคือด้านรัฐสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมร่วมสำหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

 

 

 

(ลงชื่อ)

                                  (นายยาพี  จูเปาะ)

                                  นายกองค์การบริการส่วนตำบลวาวี

                                   วันที่   5    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์

 

                                อบต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยงการบริหารราชการส่วนกลาง กับ ส่วนภูมิภาค ปฏิบัติภารกิจหลักภายใต้มาตรา 52/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ดังนี้

                      นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดูแลให้มีการปฏิบัติ และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคมจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงจัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพจัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด

 

         ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีเห็นสมควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีมีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็นหน่วยงานภาครัฐ พร้อมสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของอบต.วาวี ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ โดยบุคลากรทุกระดับของอบต.วาวี จะสามารถนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ ไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงาน และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้

 

ท้องถิ่นจังหวัดจะพิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานเป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของจังหวัด จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทราบดังที่แนบมาพร้อมกับคู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

 

(ลงชื่อ)

                                     (นายยาพี  จูเปาะ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

                                 วันที่   5    เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน.องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว

2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะนำแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือนำไปกำหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีมีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

จ.ส.ท.สุพจน์  เวียงคำ

ปลัด อบต.

 

2

นายณัฐธัญ  อาทะจา

หัวหน้าสำนักปลัด

 

3

นายภาณุพงศ์  ศรีโลเจียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

4

นายสุทธิพงษ์  วงค์ต่อม

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

5

น.ส.อนงค์  ยอดมณี

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

6

นายยงยุทธ  เกิดอาชาชาญ

นายช่างโยธาอาวุโส

 

7

นายมนเทียน  แปงแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

 

8

นายนพนภี  ยะปะนันท์

วิศวกรโยธา

 

9

นายชินาธิป  กันภัย

นักพัฒนาชุมชน

 

10

น.ส.อารีรัตน์  เจติติ๊บ

นักจัดการงานทั่วไป

 

11

นายทรงศักดิ์  จิระพนาลัย

นักวิชาการเกษตร

 

12

นายพรชัย มาลัย

เจ้าพนักงานธุรการ

 

13

นางอภิชญาพร  มาแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

14

นายยุทธพงศ์ ประเสริฐสังข์

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

15

นางสาวชัณญานุช แนบชิด

เจ้าพนักงานธุรการ

 

16

นายวสันนันท์  ตุ้ยสืบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

17

นางสาวพัฒน์นรี  พิมสาร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: ค่านิยมหลักขององค์การ
 

 

 

 

คนดี         :            มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ไม่เลือกปฏิบัติ

 

คนเก่ง     :            มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และทำงานเป็นทีม

 

 

            คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีนับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74  กำหนดให้  “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วย” และมาตรา 74 กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ     มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่งต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และมาตรา 78 (4) และ (5) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้

 

(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ

 

(5)  จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

2. การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ

“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน

การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”

 

3. คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่องนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการ พัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ รวมทั้งวางมาตรการสำหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญกำ ลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนาผลงาน

4. สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นำไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และมีมาตรฐานการทำงานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนำองค์การนั้น ดังภาพแสดงข้างล่างนี้ ส่วนหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับการนำองค์กร (หัวข้อ1.1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกำกับดูแลตนเองที่ดีโดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ (หัวข้อ 1.2) ดำเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาลต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  ผู้บริหารควรมีการกำหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของบุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

 

 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีมีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย  การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

1)  เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรม/จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานภายในกรม/จังหวัด

 

3)  เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 2

 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก  4  ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายหลักคือ 1)  ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2)  ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  3)  ด้านองค์การ และ 4)  ด้านผู้ปฏิบัติงาน

 

กล่องข้อความ: นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

นโยบายหลัก

1.  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน   โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล

แนวทางปฏิบัติ

1.1  กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

1.2  ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของชุมชน

1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

นโยบายหลัก

2.  มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข

แนวทางปฏิบัติ

2.1  การควบคุมและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน

2.2  จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

 

 

 

 

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

 

 

นโยบายหลัก

1.  ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  เพื่อให้บริการมีความสะดวกและรวดเร็ว

แนวทางปฏิบัติ

1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป

 

นโยบายหลัก

2.  มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ

2.1  ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม

2.2  ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

นโยบายหลัก

3.  ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางปฏิบัติ

3.1  จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย

3.2  พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด

3.3  จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: นโยบายด้านองค์การ
 

 

 

 

นโยบายหลัก

1.  ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมภายในที่ดี

แนวทางปฏิบัติ

1.1  จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.2  กำหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ผิดต่อธรรมาภิบาล

1.3  จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ  ข้อบังคับของกฎหมาย  ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

1.4  กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดจัองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีเป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

 

นโยบายหลัก

2.  สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  แก่  ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา

แนวทางปฏิบัติ

2.1  ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและครอบคลุมผลการดำเนินงาน และมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

2.2  จัดทำแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง

2.3  พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน

 

นโยบายหลัก

3.  วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ

แนวทางปฏิบัติ

3.1  ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวีในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.2  เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
 

 

 

 

นโยบายหลัก

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางปฏิบัติ

1.1 จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1.2 จัดทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

 

นโยบายหลัก

2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติ

2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ   กล้าคิด  กล้าแสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี  เพื่อเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking)

 

 

มาตรการ / โครงการที่รองรับ

1.  นโยบายด้านรัฐ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการที่มีอยู่แล้ว

ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  และความปลอดภัยต่อชุมชน   โดยยึดถือและปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล

1.1 กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน

1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม  และรักษาความปลอดภัยของชุมชน

1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

- โครงการประหยัดพลังงานภาครัฐ

 

- โครงการฟื้นฟูพื้นที่ ที่มีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม

 

 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของ อปท. ในการป้องกันภัยเบื้องต้นและดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่มีการลักลอบการเผาป่า  ที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสปนเปื้อนแพร่กระจาย

สำนักปลัด

1. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข

2.1 การควบคุมและดูแลสุขภาพของประชาชน

2.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

- โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชนแข็งแรง

- โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนทุกวัยในครอบครัว

- เฝ้าระวังสุขภาพประชาชน โครงการตรวจสุขภาพทั่วไป - สร้างความรัก ความอบอุ่น ลดปัญหา ความขัดแย้ง และเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง/ทำให้เกิดเครือข่ายครอบครัวนำไปสู่การลดปัญหาสังคม

 

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

2.  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงการที่มีอยู่แล้ว

ลักษณะโครงการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้บริการมีความสะดวกและทันสมัย

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารและประชาชนที่สนใจทั่วไป

- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน (งานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์)

- ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซค์อบต. ให้มีลักษณะเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ( e-office) ซึ่งประกอบระบบย่อย 10 ระบบ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูล  45 กลุ่ม เรื่อง 32 ตัวชี้วัด ให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย

- สำนักปลัด

2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

 

 

 

 

 

2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม

2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

- โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี 2561

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึง ความสำคัญต่อวินัยและการรักษาวินัย ความผิดละเมิดทางราชการ

 

 

- สำนักปลัด

3. ให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด

3.3 จัดทำแบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการและนำมาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น

-โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

- ออกแบบสำรวจความพึงพอใจใน 4 ด้าน คือ กระบวนการ/ขั้นตอน การให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และผลของการให้บริการ (รวมทั้งจุดเด่น จุดที่ควรปรับ และข้อเสนอแนะ)

- สำนักปลัด.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  นโยบายด้านองค์การ

นโยบายหลัก

แนวทางปฏิบัติ

มาตรการ/โครงก?

นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816