Slide Banner
แผนพัฒนา อบต.วาวี(เพิ่มเติมฉบับที่ 1).. 15/07/2563 16:02:38
แผนพัฒนาอบต.วาวี.. 14/07/2563 09:57:39
คู่มือจัดทำประมวลจริยธรรม.. 13/07/2563 16:35:48
อำนาจหน้าที่.. 22/06/2563 10:34:03
แผนบริหารความเสี่ยง.. 17/06/2563 09:05:04
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ครึ่งปีแรก.. 16/06/2563 13:25:05
แผนการดำเนินงาน 2563.. 2/06/2563 09:18:47
ข้อบัญญัติอบต.วาวี.. 20/05/2563 15:25:35
แผนตรวจสอบภายใน.. 20/05/2563 14:37:30
ประกาศหลักเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่.. 20/05/2563 14:36:38
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี.. 20/05/2563 14:35:26
ประกาศการใช้ดุลยพินิจ.. 20/05/2563 14:33:59
ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส.. 20/05/2563 14:32:13
รายงานการตรวจสอบภายใน.. 12/06/2562 11:20:46
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ.. 10/06/2562 16:36:49
ประกาศการใช้ดุลยพินิจ.. 10/06/2562 13:47:37
แผนป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น (2561-2564).. 7/11/2561 10:22:35
คู่มือจัดทำประมวลจริยธรรม.. 31/10/2561 10:28:08
ประกาศหลักเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่.. 31/10/2561 10:27:41
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี.. 31/10/2561 10:26:20
ประกาศเจตนารมณ์การให้บริการด้วยความโปร่งใส.. 31/10/2561 10:24:42
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563.. 31/10/2561 08:48:33
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816