Slide Banner
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นายภาณุพงศ์ ศรีโลเจียว
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0869215503 Email :
นางสาวอมรรัตน์ ฉลาดล้ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : Email :
นายศรชัย ชัยรักสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 0932343668 Email :
นางพิราภรณ์ ดวงบาล
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0843705900 Email :
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.