Slide Banner
สำนักงานปลัด
นายธนกฤต สีแปงวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 081-1656342 Email :
นายมนเทียน แปงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0918530966 Email :
นางสาวอารีรัตน์ เจติติ๊บ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0861835913 Email :
นางสาวศีลพา สัมฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 089-2665126 Email :
นายทรงศักดิ์ จิระพนาลัย
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0954519705 Email :
นายพรชัย มาลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 0910764007 Email :
ว่าง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
โทรศัพท์ : Email :
นายธรรมรัตน์ อุดมรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 081-1129939 Email :
นางสาววสุนันท์ ตั้งมะโนมานะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 0622649193 Email :
นายสมชาย ญาณวุฒิ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทรศัพท์ : 0848047396 Email :
นายอุเทน คณานันท์สิน
ตกแต่งสวน
โทรศัพท์ : 0907515630 Email :
นางสุนีย์ มาเยอะ
คนงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 0916751400 Email :
นายอายู่ ซื่อหมื่อ
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0907972954 Email :
นางสาวสิริลักษณ์ ยือแจ๊ะ
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0907787649 Email :
นางสาวสุรีย์ กระสินธิ์สุขศรี
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0800313825 Email :
นายประเสริฐ รัตนวิชัยกุล
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 0811906486 Email :
นางสาววชิญาณ์ สิทธิขันแก้ว
จ้างเหมา
โทรศัพท์ : Email :
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.