Slide Banner

ศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

โทร 0 5360 2816

ปลัด อบต.วาวี 0918565944

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                                   หน้า

 

หลักการและเหตุผล                                                                                      ๑

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี                                       ๒

สถานที่ตั้ง                                                                                                 ๒

หน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                                    ๒

วัตถุประสงค์                                                                                               ๒

คำจำกัดความ                                                                                             ๒

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์                                                   ๔

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    ๕

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่าง ๆ                                                   ๖

การบันทึกข้อร้องเรียน                                                                                    ๖

การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน                              ๗

ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน                                                                             ๗

การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน                                                   ๗

มาตรฐานงาน                                                                                             ๗

 

ภาคผนวก

          แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

 

 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

๑.  หลักการและเหตุผล

                   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖                  มาตรา ๓๗ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว  และมาตรา ๔๑ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด                 โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาดำเนินการให้ลุล่วงไป                  และในกรณีที่มีอยู่ของบุคคลนั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการดำเนินการด้วยทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ ในกรณีการแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้เปิดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้มาตรา ๔๒ ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือประกาศ เพื่อใช้บังคับกับส่วนราชการอื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ำซ้อนหรือความล่าช้าต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็วต่อไป และในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน     ๑๕ วัน

                    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘ กำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการหรือจำเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคำร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ และข้อ ๒๓ กำหนดให้การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐที่เป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานรัฐนั้น และข้อ ๒๔ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้รับคำร้องทุกข์ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนั้นข้อ ๒๕ กำหนดให้ส่วนราชการได้รับ             คำร้องทุกข์ต้องตอบแจ้งการรับคำร้องทุกข์โดยทางไปรษณีย์ตามสถานที่ที่อยู่ที่ปรากฏในคำร้องทุกข์หรือกระทำ              ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นตามระเบียบ             ที่คณะกรรมการกำหนดภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องทุกข์

 

 

-  ๒  -

 

๒.  การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

                   เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีจึงจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น              เพื่อรับร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล  จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและ                  ได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

๓.  สถานที่ตั้ง

                   ตั้งอยู่  ณ  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ชั้น ๑  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี                 ตำบลวาวี   อำเภอแม่สรวย    จังหวัดเชียงราย

๔.  หน้าที่ความรับผิดชอบ

                   เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

๕.  วัตถุประสงค์

                   ๑.  เพื่อให้การดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเรื่องจัดซื้อ   จัดจ้างของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน

                   ๒.  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ             ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

 

๖.  คำจำกัดความ

                   “ผู้รับบริการ”  หมายถึง  ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

                   “ผู้มีส่วนได้เสีย”  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ 

                   “ร้องเรียน” หมายถึง  การร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

                   “การจัดการข้อร้องเรียน”  มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่องข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชย/การสอบถามหรือการร้องขอข้อมูล

 

- ๓  -

 

                   “ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ประชาชนทั่วไป/ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อราชการ               ผ่านช่องทางต่าง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็นการชมเชย/การร้องขอข้อมูล

                   “ช่องทางการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์”  หมายถึง  ช่องทางต่าง ๆ  ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เช่น  ติดต่อด้วยตนเอง / ติดต่อทางโทรศัพท์ / เว็บไซต์ / Facebook

 

๗.  ระยะเวลาเปิดให้บริการ

                   เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)   ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๔ –

 

๘. แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์

 

รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

แจ้งผลให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

(๑๕ วัน)

ยุติเรื่องแจ้งผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ

ไม่ยุติแจ้งผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ

สิ้นสุดการดำเนินการ

รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง

๒. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

๓. ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๐53-602-816

๔. ร้องเรียนทาง Facebook

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

www.wawee.go.th

ยุติ

ไม่ยุติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ๕ –

 

๙.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          ๑. กรณีเรื่องร้องเรียนทั่วไป

                   ๑.๑  สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

                   ๑.๒  ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ จากศูนย์บริการ

                   ๑.๓ แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย               ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง

                   ๑.๔  ดำเนินการให้คำปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของ                 ผู้ขอรับบริการ

                   ๑.๕  เจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ

          -  กรณีข้อร้องเรียนทั่วไป เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ                     ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการถือว่ายุติ

          - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้าสานักปลัด หรือหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเป็นผู้พิจารณา           ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน

          - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ  จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการ                    ในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับ เรื่องดังกล่าวไว้  และ                    หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน

          - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการ ติดต่อกลับ             หรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องภายใน  ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี  โทรศัพท์ ๐53-602-816

 

          ๒. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

                   ๒.๑ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ

                   ๒.๒ ดำเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

                   ๒.๓ แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้อำนวยการกองคลัง เพื่อเสนอ

เรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาความเห็น

                            - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ที่ปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คำปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ขอรับบริการ     ถือว่ายุติ

 

-  ๖  -

 

                            - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องที่ผู้ขอรับบริการต้องการทราบ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ภายใน ๑-๒ วัน

                              - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ                รอการติดต่อ กลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงาน                  ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕ วัน ให้ติดต่อกลับที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

๑๐.  การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  จากช่องทางต่าง ๆ

                   ดำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่าง ๆ  โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กำหนด  ดังนี้

ช่องทาง

ความถี่ในการ

ตรวจสอบช่องทาง

ระยะเวลาดำเนินการ

รับข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

เพื่อประสานหาทาง              แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

ร้องเรียนด้วยตนเอง            ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน

ภายใน  ๑  วันทำการ

 

ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

ทุกวัน

ภายใน  ๑  วันทำการ

 

ร้องเรียนทางโทรศัพท์

๐53 602 816

ทุกวัน

ภายใน  ๑  วันทำการ

 

ร้องเรียนทาง Facebook

www.wawee.go.th

ทุกวัน

ภายใน  ๑  วันทำการ

 

 

๑๑.  การบันทึกข้อร้องเรียน

          ๑๐.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  โดยมีรายละเอียด  ชื่อ-สกุล  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และสถานที่เกิดเหตุ

          ๑๐.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน  เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์

 

 

 

-  ๗  -

๑๒.  การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  และการแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ

                    ๑๒.๑  กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร  ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสาร เจ้าหน้าที่                    ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที

                    ๑๒.๒  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน  เช่น ไฟฟ้าสาธารณะดับ  การจัดการขยะมูลฝอย  ตัดต้นไม้  กลิ่นเหม็นรบกวน  เป็นต้น  จัดทำบันทึกข้อความเสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    ๑๒.๓  ข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวาวี                    ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง  ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

                   ๑๒.๔  ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน  เช่น  กรณี  ผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

 

๑๓.  การติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

                   ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน  ๑๕  วันทำการ  เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  จะได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  ต่อไป

 

๑๔.  การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ

                   ๑๓.๑  ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน

                   ๑๓.๒  ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อนำมาวิเคราะห์การจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ในภาพรวมของหน่วยงาน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข  ปรับปรุง  พัฒนา  องค์กร  ต่อไป

 

๑๕.  มาตรฐานงาน

                   การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

                        กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วัน  ทำการ

 

 

 

-  ๘  -

 

๑๖.  แบบฟอร์ม

                   แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์  (รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)

๑๗.  จัดทำโดย

                   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

                    โทร. ๐-5360-2816  

                   www.wawee.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคำร้องเรียน ๑

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

 

                                                          เขียนที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

                                                          วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........

 

เรื่อง....................................................................................................................................................................... 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

                   ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...............ปี  อยู่บ้านเลขที่.................

ตำบล.....................อำเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท์...............................

อาชีพ....................................................ตำแหน่ง.....................................................................................................

ถือบัตร..................................................................เลขที่...........................................................................................

ออกโดย.......................................วันออกบัตร.......................................วันหมดอายุ................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

                   ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบ                  ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากพึงจะมี   โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ถ้ามี)

ได้แก่

                   (๑).............................................................................................จำนวน...........ชุด

                   (๒).............................................................................................จำนวน...........ชุด

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

 

                                                             (...................................................)

                                                                   ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน

แบบคำร้องเรียน ๒

แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ทางโทรศัพท์)

 

                                                          เขียนที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

                                                          วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ๒๕...........

 

เรื่อง....................................................................................................................................................................... 

 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี

 

                   ข้าพเจ้า......................................................................อายุ...............ปี  อยู่บ้านเลขที่.................

ตำบล.....................อำเภอ...................................................จังหวัด............................โทรศัพท์...............................

อาชีพ....................................................ตำแหน่ง.....................................................................................................

มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

 

                   ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องทุกข์/ร้องเรียนตามข้างต้นเป็นจริง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าหากเป็นการแจ้งที่เป็นเท็จหรือไม่สุจริตอาจต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้

 

นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816