Slide Banner
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริห.. 15/09/2563 11:08:54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ค).. 8/09/2563 11:23:10
ประกาศ!!!! ขยายเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 256.. 1/09/2563 14:42:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรร.. 25/08/2563 09:16:37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน.. 6/08/2563 09:01:08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำ.. 5/08/2563 09:12:32
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านดอยช้างใหม่ หม.. 16/06/2563 11:15:05
อบต.วาวี ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น..
24/09/2563 13:57:26
อบต.วาวี ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่..
21/09/2563 16:25:14
อบต.วาวี จัดโครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม..
21/09/2563 14:54:45
อบต.วาวี จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว..
17/09/2563 16:14:53
อบต.วาวีจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา..
25/08/2563 10:38:46
อบต.วาวีจัดโครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ..
25/08/2563 10:37:52
อบต.วาวีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวาวี..
25/08/2563 10:37:07
อบต.วาวี จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..
25/08/2563 10:35:30
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:07:31
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:06:46
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:04:45
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:03:57
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:03:01
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ e-bidding โครงกา.. 28/08/2563 11:01:46
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816