Slide Banner
ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2560.. 5/07/2561 12:26:57
การเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7".. 1/05/2561 10:12:33
ประชาสัมพันธ์ กีฬาวาวีเกมส์ครั้งที่ 7.. 4/04/2561 12:33:59
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี พร้อมพนักงานส่วนตำบลแล..
19/07/2561 11:30:22
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7"..
23/05/2561 09:15:07
ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
23/05/2561 08:57:03
อบต.วาวีออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย..
30/04/2561 09:34:34
สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงราย ได้ออกประชาสัมพันธ..
27/04/2561 09:44:18
ฝ่ายปกครองและท้องถิ่น ตำบลวาวี ร่วมกันจัดงานรดน้ำดำหัวขอพรผู..
23/04/2561 10:03:18
คณะผู้บริหารพร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการและพนักง..
19/04/2561 10:10:28
ข้อมูลข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี..
28/03/2561 04:12:46
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ดีเซล ดับเบิ้ลแคป.. 21/08/2561 10:48:14
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงกา.. 13/07/2561 11:25:34
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ.. 2/07/2561 15:54:54
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก.. 06/03/2560 15:49:14
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก.. 17/08/2560 13:50:55
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ.. 14.12.2017 16:24
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่.. 17/08/2017 16:25:07
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.