Slide Banner
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน.. 6/08/2563 09:01:08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำ.. 5/08/2563 09:12:32
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านดอยช้างใหม่ หม.. 16/06/2563 11:15:05
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านดอยช้างลีซู หม.. 16/06/2563 11:14:02
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านใหม่พัฒนา หมุู.. 16/06/2563 11:13:02
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านปางกลาง หมู่ที.. 16/06/2563 11:11:52
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บ้านมังกาล่า หมู่ท.. 16/06/2563 11:07:23
อบต.วาวี สำรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัย..
4/08/2563 09:32:57
อบต.วาวีจัดโครงการปลูกป่าประจำปีงบประมาณ 2563..
4/08/2563 09:25:59
อบต.วาวีร ร่วมหารือกับสาธารณสุขอำเภอแม่สรวย..
23/07/2563 13:50:12
อบต.วาวี ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของจัง..
23/07/2563 13:49:13
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีได้เข้ารับการตรวจประเมิน..
23/07/2563 13:46:59
อบต.วาวี ฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก..
15/07/2563 09:21:46
อบต.วาวี เตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..
10/07/2563 14:31:07
อบต.วาวรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน..
10/07/2563 14:30:02
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 12//2563.. 7/08/2563 14:41:16
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 11/2563 .. 7/08/2563 14:40:38
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 10/2563 .. 7/08/2563 14:32:01
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 9/2563 แ.. 7/08/2563 14:30:56
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2563 แ.. 7/08/2563 14:24:14
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2563 แ.. 7/08/2563 14:23:31
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2563 แ.. 7/08/2563 14:22:26
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี 207 หมู่ 11 บ้านห้วยน้ำเย็น ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ 0-5360-2816