Slide Banner
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ.. 10/06/2562 13:45:25
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จัดทำโครงการ กา.. 6/06/2562 11:01:55
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลวาวี และ.. 14/11/2561 15:27:27
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำป.. 14/11/2561 15:03:40
ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี2560.. 5/07/2561 12:26:57
การเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันกีฬา "วาวีเกมส์ ครั้งที่ 7".. 1/05/2561 10:12:33
ประชาสัมพันธ์ กีฬาวาวีเกมส์ครั้งที่ 7.. 4/04/2561 12:33:59
คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและถวายเท..
18/07/2562 14:25:47
คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส..
18/07/2562 11:56:43
งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ออกประชาคมหมู่บ้านร..
28/05/2562 14:19:37
งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ออกบริการจัดเก็บภ..
28/05/2562 13:11:51
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีร่วมก..
15/05/2562 15:00:22
องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561..
16/11/2561 14:11:43
ผู้บริหารงานพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้ร่วมกันไว้อ..
1/11/2561 10:49:36
ผู้บริหารพร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกันบำเพ็ญประโ..
1/11/2561 10:23:14
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .. 19/06/2562 10:22:56
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .. 2/07/2562 10:02:13
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .. 2/07/2562 10:01:23
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .. 2/07/2562 10:00:09
ประกาศผลผู้ชนะการประราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .. 2/07/2562 09:58:20
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ เลขที่ 1/2561 และเผยแพร่ประ.. 19/06/2562 15:26:45
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ เลขที่ 22/2562 และเผยแพร่.. 10/06/2562 11:00:36
นายยาพี จูเปาะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี
จ่าสิบโทสุพจน์ เวียงคำ
ปลัด อบต.วาวี
 
Copyright (c) 2013-2014 . www.wawee.go.th | All rights reserved.